Verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2015.

Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Före- ningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom organisationen ALAI, Association Littéraire et Artistique Internationale, till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. Jan Rosén är Vice President i ALAI och SFU har rätt till ytterligare tre ledamöter i exekutivkommittén. Gunnar Karnell är hedersledamot i exekutivkommittén.

Ett 60-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 30 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade Henrik Pontén och Anders Nilsson från Rättighetsalliansen under rubriken ”Kampen mot piratkopieringen på nätet: Hur sker intrången idag? Hur arbetar Rättighetsalliansen? Vilka är utmaningarna?”

Den 11 juni anordnade föreningen en våravslutning på Hotell Skeppsholmen. Temat för ef- termiddagen var förslagen i betänkandet ”Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet” (SOU 2015:47). Annika Malm och Johan Axhamn (Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet) presenterade betänkandet. Därefter följde tre paneldiskussioner som behandlade olika aspekter av förslaget. I diskussionen deltog Christer Johansson (Bonus Copyright Access), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet), Lotta Wattrang (TV4), Lars Henriksson (Handelshögskolan), Daniel Westman (Stockholm universitet), Kjell- Åke Hamrén (Stim), Sebastian Felix Schwemer (Köpenhamns universitet), Olle Wilöf (Svenska Journalistförbundet), Jan Rosén (Stockholms universitet), Christian Nilsson (PRV), Antonina Bakardjieva Engelbrekt (Stockholms universitet), Helene Miksche (Com Advokat- byrå), Lena Lofalk (Kanter Advokatbyrå). Därefter följde mingel och middag. Drygt 90 personer deltog.

Den 14 oktober anordade föreningen ett kvällsmöte med middag. Under rubriken ”Oh dear, how (un)civilised: EU copyright and its reform debate” talade Eleonora Rosati (Universitetet i Southampton) om debatten om en reformerad upphovsrätt på EU-nivå. Cirka 55 personer närvarade.

Den 7 december arrangerade föreningen studiedagen ”Europeiska reformer, praxis och förhål- landet till yttrandefriheten” med ca 95 deltagare. Ämnen som behandlades var arbetet med en moderniserad upphovsrätt på EU-nivå, den nya Patent- och marknadsdomstolen, upphovs- rättslig praxis samt förhållandet mellan upphovsrätten och yttrandefriheten. Som talare deltog Linda Kullberg (Justitiedepartementet), Mattias Bjuhr (Justitiedepartementet), Daniel Westman (Stockholms universitet), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet), Pär Nygårds (IT & Telekomföretagen), Birgitta Adamsson (SVT), Emma Pleiner (Justitiedepartementet), Karin Cederlund (Sandart & Partners), Johan Axhamn (Stockholms universitet), Henrik Bengtsson (Advokatfirman Delphi), Ulf Isaksson (Danowsky & Partners) samt Jan Rosén (Stockholms universitet).

Det XV nordiska upphovsrättssymposiet genomfördes i Reykjavík den 7-8 maj. Föreningen hade ett trettiotal medlemmar på plats. Flera av styrelsens ledamöter medverkade i programmet.

ALAIs kongress hölls i Bonn den 18-20 juni. Temat var “Renumeration for the use of works. Exclusivity vs. Other Approaches”. Representanter för styrelsen fanns på plats.

Föreningen delade den 11 juni ut SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rättigheter. Priset om 20 000 kr gick till Jens Nessow för uppsatsen ”Investigating the relationship between linking and communication to a ‘new public’”.

Styrelsen beslöt under året att lämna ett bidrag om 50 000 kr till tryckningen av boken Liber Amicorum Jan Rosén. Festföremålet själv deltog inte i beslutet.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén.

Föreningen hade vid årsskiftet 2015/16 360 medlemmar (föregående år 374) och 28 stödjande medlemmar (föregående år 28).

Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamöterna Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, Gunnar Karnell, Susin Lindblom, Lena Frånstedt Lofalk och Johan Axhamn. Per Jonas Nordell har i egenskap av redaktör för NIR varit adjungerad ledamot. Styrelsen höll fyra protokollförda möten under året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post.

Revisorer har under verksamhetsåret varit Carl-Anders Svensson och Thomas Nyh. Åsa Anesäter har varit revisorssuppleant.

Föreningens valberedning har bestått av Erica Wänelöf, Staffan Boström och Mathias Willdal.

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2013 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2012 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2011 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2010 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2009 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2008 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2007 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2006 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2005 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2004 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2003 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2002 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2001 (pdf-format)
Verksamhetsberättelse 2000
Sammanställning av föreningens verksamhet 1954-2004 (pdf-format)

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2016-06-17